Hombudojo

Dojo von Shihan Carlos Molina Sensei, 8.Dan Shitoryu-Karate-Do

http://www.shingitai.de/