Links

Dento Shitoryu Europa http://www.shitoryu-europe.org/

Dojo von Shihan Carlos Molina http://www.shingitai.de/